Privacyverklaring

KersenPit, gevestigd aan de Andreaslaan 29, 6564 AT Heilig Landstichting, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • https://www.kersenpit-mindfulness.nl
 • Andreaslaan 29
 • 6564 AT Heilig Landstichting
 • 06 25024353

Wendy Kersemaekers is de Functionaris Gegevensbescherming van Kersenpit-mindfulness.nl

 • Zij is te bereiken via info@kersenpit-mindfulness.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

KersenPit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van het inschrijfformulier op de website
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt via correspondentie of telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Kersenpit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen en afhandelen van uw inschrijving
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsberichten
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor het downloaden van audiobestanden.
 • KersenPit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor declaratie bij werkgever of ziektekostenverzekering, of belastingaangifte.
 • Gegevens over gezondheid worden uitsluitend gebruikt voor het voorbereiden van trainingen; deze gegevens worden niet zonder toestemming met een andere partij gedeeld.
 • KersenPit verwerkt ook persoonsgegevens waartoe ik verplicht ben als CRKBO geregistreerd docent.

Geautomatiseerde besluitvorming

KersenPit neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KersenPit) tussen zit.

Hoe lang ik de persoonsgegevens bewaar

KersenPit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Personalia

10 jaar

Facturering, boekhouding, belasting

Adresgegevens

10 jaar

Facturering, boekhouding, belasting

E-mail adres

10 jaar

Communicatie, facturering, nieuwsbrieven

Evaluaties

3 jaar

Kwaliteitsverbetering en verplichting CRKBO

 

Delen van persoonsgegevens met derden

KersenPit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KersenPit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarbuiten verstrekt KersenPit uw persoonsgegevens alleen aan derden alleen met uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Categorie

Naam

Doel

Gegevens

Accountant

Van Ditzhuyzen Boekhouders

Boekhouding

Naam, adresgegevens, e-mail adres

Communicatie

Praktijkdiensten

Verzending nieuwsbrieven

Naam, adresgegevens, e-mail adres

Partners

Han Fortmann Centrum

Verwerking van inschrijvingen voor  trainingen via het Han Fortmann Centrum

Gegevens op het inschrijfformulier

 

Gebruik van cookies op deze website

KersenPit gebruikt alleen functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KersenPit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kersenpit-mindfulness.nl.


KersenPit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KersenPit en mijn webmaster Praktijkdiensten nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kersenpit-mindfulness.nl.

KersenPit heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Wij gebruiken moderne beveiligingsmethoden en internetstandaarden om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (kersenpit-mindfulness.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Op de website ingevulde formulieren met persoonsgegevens worden via een beveiligde e-mail verbinding aan KersenPit toegestuurd, met een Cc: aan de invuller.
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op de met virusscanner en firewall beveiligde persoonlijke computer van Wendy Kersemaekers en worden geregistreerd via de software van Praktijkdiensten. Medewerkers van Praktijkdiensten kunnen bewerkingen op die gegevens uitvoeren in opdracht van KersenPit, bijvoorbeeld voor het maken van facturen. Er is een wettelijk verplichte verwerkersovereenkomst afgesloten tussen Clubdiensten en KersenPit. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Mindfulness Trainer, Coach en Onderzoeker Wendy Kersemaekers  |  06 2502 4353 |  info@kersenpit-mindfulness.nl